บัญชีรายชื่อคณะกรรมการที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2 เมษายน 2567

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ ปี พ.ศ. 2567

เลขที่หนังสือ รายนาม ให้ ณ วันที่ สิ้นสุด ณ วันที่
1/2567 คณะกรรมการที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของหน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 26 มีนาคม 2567 27 มีนาคม 2571

 

- คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา Click