ลำดับ

รายการ

1

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร คลิก

2

หลักสูตรซึ่งได้รับการรับรองแล้วและมีการเปิดอบรมหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร คลิก