หน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
22 มิถุนายน 2566


ลำดับ

หน่วยงาน

หลักสูตร

1

มูลนิธิสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า และสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2

มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

3

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต และนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร