ลำดับ

มาตรฐาน

รายนามสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(ภาษาไทย)

รายนามสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(ภาษาอังกฤษ)

1

PIC/S

Herbal_Product_Manufacturers_GMP_THAI

Herbal_Product_Manufacturers_GMP_ENGLISH

2

ASEAN

-

-

3

GHPP

-

-