หลักสูตรซึ่งได้รับการรับรองแล้วและมีการเปิดอบรมหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
22 มิถุนายน 2566


ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดติดต่อ

1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่น 2 หลักสูตรผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ คลิก

มหาวิทยาลัยมหิดล

-ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย โทร.02-644-8701

E-mail : ithipol.ith@mahidol.ac.th

-ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม โทร.02-644-8702

E-mail : watcharaporn.sir@mahidol.ac.th

-หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทร.0875597393

E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th

2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่น 2 หลักสูตรผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ คลิก

มหาวิทยาลัยมหิดล

-ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย โทร.02-644-8701

E-mail : ithipol.ith@mahidol.ac.th

-ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม โทร.02-644-8702

E-mail : watcharaporn.sir@mahidol.ac.th

-หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทร.0875597393

E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th

3

หลักสูตร E-Learning หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นำเข้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามประกาศ อย. คลิก

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Facebook : @fdafoundation

Line : @815neigy

Website : www.fdafoundation.org

Tel : 095-9749097

E-mail : thaifdafoundation@gmail.com

4

หลักสูตร E-Learning หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามประกาศ อย. คลิก

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Facebook : @fdafoundation

Line : @815neigy

Website : www.fdafoundation.org

Tel : 095-9749097

E-mail : thaifdafoundation@gmail.com

5

หลักสูตร E-Learning หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามประกาศ อย. คลิก

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Facebook : @fdafoundation

Line : @815neigy

Website : www.fdafoundation.org

Tel : 095-9749097

E-mail : thaifdafoundation@gmail.com

6

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติในสถานที่ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร คลิก หมดเขต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณกัลยา อรวิเชียร โทร.089-9183921

7

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร คลิก หมดเขต

มหาวิทยาลัยมหิดล

- ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย โทร. 02-6448701

E-mail : ithipol.ith@mahidol.ac.th

- ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม โทร.02-6448702

E-mail : watcharaporn.sir@mahidol.ac.th

- หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทร.087-5597393

E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th

8

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร คลิก หมดเขต

มหาวิทยาลัยมหิดล

- ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย โทร. 02-6448701

E-mail : ithipol.ith@mahidol.ac.th

- ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม โทร.02-6448702

E-mail : 4watcharaporn.sir@mahidol.ac.th

- หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทร.087-5597393

E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th

9

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร คลิก หมดเขต

มหาวิทยาลัยมหิดล

- ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย โทร. 02-6448701

E-mail : ithipol.ith@mahidol.ac.th

- ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม โทร.02-6448702

E-mail : watcharaporn.sir@mahidol.ac.th

- หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทร.087-5597393

E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th