รับฟังความเห็น (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
26 กันยายน 2566

รับฟังความเห็น (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....

(ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2566 - 10 ตุลาคม 2566)

เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น

     1.(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... 

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

     1.แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....

 

หากท่านใดประสงค์จะแสดงความเห็นกรุณาแสดงความเห็นผ่านแบบฟอร์มข้างต้น

ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 - 10 ตุลาคม 2566