แสดงความคิดเห็นต่อร่างแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลังออกสู่ตลาด
19 มิถุนายน 2566

แสดงความคิดเห็นต่อร่างแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลังออกสู่ตลาด

(ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566)

 

เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น

1. ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตาม การเฝ้าระวัง การประเมินผล ตลอดจนการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565

2. (ร่าง) แนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลังออกสู่ตลาด

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อร่างแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลังออกสู่ตลาด (Link Google : รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลังออกสู่ตลาด (google.com)


หากท่านใดประสงค์จะแสดงความเห็นกรุณาแสดงความเห็นผ่านแบบฟอร์มข้างต้น

ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566