แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบกัญชา หรือกัญชง
21 มิถุนายน 2566

 

แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบกัญชา หรือกัญชง
(ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566)


แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบกัญชา หรือกัญชง พ.ศ. ....

หากท่านใดประสงค์จะแสดงความเห็นกรุณาแสดงความเห็นผ่านแบบฟอร์มข้างต้น
ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566