การขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร : ยาพัฒนาจากสมุนไพร (ข.2) แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับข้อบ่งใช้ “ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง”
20 มิถุนายน 2566


ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

1

กำหนดกรอบการพิจารณาทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน1.1 ประกาศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร แบบมีเงื่อนไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ยกเลิก)

pdf 3.png


1.2 ประกาศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาฟ้าทะลายโจร กรณีการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ยกเลิก)

pdf 3.png

2

แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเอง สำหรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร กรณียาจากสมุนไพรที่ยอมรับทั่วไป (well-established herbal medicines) (ข2) สำหรับกรณีการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน (EUL) (ยกเลิก)

pdf 3.png

3

แบบคำรับรองต่างๆ3.1 คำรับรองการยื่นข้อมูลด้านคุณภาพ ของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร (ยกเลิก)

pdf 3.png


3.2 คำรับรองการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงจากการใช้ยา ของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร (ยกเลิก)

pdf 3.png


3.3 คำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ตามบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร สำหรับยาที่ต้องดำเนินการติดตามความปลอดภัยเป็นพิเศษ-เภสัชตำรับโรงพยาบาล (ยกเลิก)

pdf 3.png


3.4 คำรับรองเงื่อนไขการแจ้งรายการเก็บยาคืนของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร (ยกเลิก)

pdf 3.png