ข้อควรรู้สำหรับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
15 สิงหาคม 2566

ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

  ลำดับ เรื่อง ไฟล์ 
1 วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในยาจากสมุนไพร ยกเว้นยาพัฒนาจากสมุนไพร pdf 3.png
2 วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ pdf 3.png
3 วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเวชสำอางสมุนไพร  
  3.1 วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเวชสำอางสมุนไพรตามประกาศฯ ข้อ 6 pdf 3.png
  3.2 วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเวชสำอางสมุนไพรตามประกาศฯ ข้อ 7 pdf 3.png