คำแนะนำการจัดทำเอกสารข้อกำหนดเฉพาะ และหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภทยาแผนไทย
10 มกราคม 2567

ลำดับ เรื่อง แบบฟอร์ม PDF แบบฟอร์ม Word
1
ตัวอย่างข้อกำหนดเฉพาะและหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ประเภทยาแผนไทย
pdf 3.png doc 1.png
2
ตัวอย่างข้อกำหนดเฉพาะและหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประเภทยาแผนไทย ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์
   
 
1. ยาแผนไทย ชนิดรับประทาน รูปแบบยาเม็ด แคปซูลแข็ง ลูกกลอน
   
 
     1.1 รูปแบบยาเม็ด แคปซูลแข็ง ลูกกลอน ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์หรือแร่ธาตุ
เป็นส่วนประกอบสำคัญ
pdf 3.png doc 1.png
 
     1.2 รูปแบบยาเม็ด แคปซูลแข็ง ลูกกลอน ที่มีส่วนประกอบของสัตว์หรือแร่ธาตุ
เป็นส่วนประกอบสำคัญ
pdf 3.png doc 1.png
 
2. ยาแผนไทย ชนิดรับประทาน รูปแบบของเหลว (เช่น น้ำใส แขวนตะกอน
อิมัลชัน)
   
 
     2.1 รูปแบบของเหลว (เช่น น้ำใส แขวนตะกอน อิมัลชัน) ที่ไม่มีส่วนประกอบของสัตว์
หรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญ
pdf 3.png doc 1.png
 
     2.2 รูปแบบของเหลว (เช่น น้ำใส แขวนตะกอน อิมัลชัน) ที่มีส่วนประกอบของสัตว์
หรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญ
pdf 3.png doc 1.png
 
3. ยาแผนไทย ชนิดใช้ภายนอก รูปแบบของเหลวชนิดใช้ภายนอก (เช่น ขี้ผึ้ง ครีม 
เจล ยาน้ำมัน)
   
 
     3.1 รูปแบบของเหลวชนิดใช้ภายนอก (เช่น ขี้ผึ้ง ครีม เจล ยาน้ำมัน) ที่ใช้กับผิวหนัง
(ยกเว้น รูปแบบลูกประคบ)
pdf 3.png doc 1.png
 
     3.2 รูปแบบของเหลวชนิดใช้ภายนอก (เช่น ขี้ผึ้ง ครีม เจล ยาน้ำมัน)ที่ใช้ทางจมูก
pdf 3.png doc 1.png
 
4. ยาแผนไทย ชนิดรับประทาน รูปแบบผง หรือยาแผ่น
   
 
      4.1 รูปแบบผง หรือยาแผ่น ที่มีวิธีรับประทานโดยผ่านการชงน้ำเดือด และไม่มี
ส่วนประกอบของสัตว์หรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญ
pdf 3.png doc 1.png
 
      4.2 รูปแบบผง หรือยาแผ่น ที่มีวิธีรับประทานโดยไม่ผ่านการชงน้ำเดือดและไม่มี
ส่วนประกอบของสัตว์หรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญ
pdf 3.png doc 1.png
 
     4.3 รูปแบบผง หรือยาแผ่น ที่มีวิธีรับประทานโดยไม่ผ่านการชงน้ำเดือด และมีส่วน
ประกอบของสัตว์หรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญ
pdf 3.png doc 1.png
 
5. ยาแผนไทย ชนิดใช้เฉพาะที่ รูปแบบยาเป่าจมูก
pdf 3.png doc 1.png
 
6. ยาแผนไทย ชนิดใช้ภายนอก/ใช้เฉพาะที่ รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง
pdf 3.png doc 1.png
 
7. ยาแผนไทย ชนิดใช้ภายนอก/ใช้เฉพาะที่ รูปแบบลูกประคบ 
pdf 3.png doc 1.png
  8. ยาแผนไทย ชนิดใช้ภายนอก/ใช้เฉพาะที่ รูปแบบยาดมชิ้นสมุนไพร pdf 3.png doc 1.png