แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
5 เมษายน 2567

ลำดับ เรื่อง แบบฟอร์ม PDF แบบฟอร์ม Word
1 คำแนะนำ pdf 3.png  
2

แบบคำขอ
แบบ ทบ.3 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png doc 1.png
3 Checklist แบบตรวจสอบเอกสารด้วยตนเองสำหรับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร    
 

3.1 แบบตรวจสอบการยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระดับหลัก

   
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 1

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 2

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 3

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 4

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 5

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 6

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 7

pdf 3.png  
 

       - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 8

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 9

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 10

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 11

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับหลัก 12

pdf 3.png  
 

3.2 แบบตรวจสอบการยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระดับรอง

   
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับรอง 1

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับรอง 2

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับรอง 3

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับรอง 4

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับรอง 5

pdf 3.png  
 

      - checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง ระดับรอง 6

pdf 3.png