ศึกษาข้อมูลรายละเอียดรายการสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง
21 มิถุนายน 2566


ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

แบบฟอร์ม Word

1

คำแนะนำ
1.1 คำแนะนำการเตรียมเอกสารคำขอจดแจ้ง (ยาจากสมุนไพร) เพื่อยื่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

pdf 3.png1.2 คำแนะนำการเตรียมเอกสารคำขอจดแจ้ง (ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) ยื่นผ่านศูนย์ ossc กอง สนบ.

pdf 3.png


2

เทมเพลท ข้อมูลตำรับตามรายการในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ จดแจ้ง

link-png-icon 1.png


3

แบบคำขอ
3.1 แบบ จจ.1 คำขอจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

doc 1.png


3.2 แบบ จจ.3 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

doc 1.png


3.3 แบบ บท. คำขอใบแทนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

doc 1.png


3.4 ใบรับแจ้งผลิต/นำเข้าตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ตย.1)

pdf 3.png

doc 1.png

4

Checklist แบบตรวจสอบการเอกสารด้วยตนเอง
4.1 Checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง คำขอจดแจ้ง (ยาจากสมุนไพร)

pdf 3.png4.2 Checklist แบบตรวจเอกสารด้วยตนเอง คำขอจดแจ้ง (ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ)

pdf 3.png


5

แบบคำรับรองและหนังสือให้ความยินยอม
5.1 หนังสือคำรับรองสำหรับผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับการดำเนินการติดตามความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

doc 1.png


5.2 คำรับรองการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้รับอนุญาตผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png5.3 แบบหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกระบวนการยื่นคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

pdf 3.png5.4 แบบคำรับรองแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

pdf 3.png


6

แบบเอกสารเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ
แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ
6.1 แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ (ผู้รับอนุญาตฯ ดำเนินการด้วยตนเอง)

pdf 3.png6.2 แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ (ผู้รับอนุญาตฯ มอบอำนาจ ให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

pdf 3.pngกรณียื่นคำขอที่ ศูนย์ ossc กองสนบ. (เฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ)
6.3 หนังสือมอบอำนาจ ผู้รับอนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้า เป็นผู้ยื่นคำขอ

pdf 3.pngผู้ใด เป็นผู้ยื่นคำขอ (ผู้ใด = ผู้จ้างผู้รับอนุญาตสถานผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
6.4 CHECKLIST แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ใด

pdf 3.png6.5 แบบหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล ของผู้ใด (เฉพาะกรณีผู้ใด เป็นนิติบุคคล)

pdf 3.png6.6 หนังสือมอบอำนาจ (ของผู้ใด)

pdf 3.png


7

กฎหมายและหลักเกณฑ์
7.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. 2564

pdf 3.png7.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

pdf 3.png7.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566


pdf 3.png7.4 คำแนะนำการจัดทำฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

pdf 3.png