แบบฟอร์มสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ลำดับ เรื่อง ไฟล์ 
1

บันทึกการยึดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png
2

บันทึกการอายัดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png
3

บันทึกคำให้การสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

pdf 3.png
4

บันทึกการตรวจสถานที่

pdf 3.png
5

บันทึกเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png