สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดให้มีการย้ายศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จจากอาคาร 6 ชั้น 4 ชั้น 5 ย้ายไปอาคารแห่งใหม่โดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
7 พฤศจิกายน 2566