ลำดับ

รายการ

Link

1

ขั้นตอนการเสนอยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

pdf 3.png

2

แบบเสนอยา2.1 แบบเสนอยาสำหรับยาที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียน/จดแจ้ง/แจ้งรายละเอียดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

pdf 3.png


2.2 แบบเสนอยาสำหรับเภสัชตำรับโรงพยาบาล

pdf 3.png


2.3 หนังสือเชิญชวนเสนอยาจากสมุนไพรเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

pdf 3.png