ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

1

แบบฟอร์มการรายงานการผลิต / นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร1.1 แบบฟอร์มการรายงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปี    1.1.1 รายงานการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประจำปี (รง.๓)

pdf 3.png


    1.1.2 รายงานการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรประจำปี (รง.๖)

pdf 3.png


1.2 แบบฟอร์มการรายงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ประจำปี [เฉพาะรายการที่เลขาธิการประกาศกำหนด]    1.2.1 รายงานการผลิตวัตถุดิบเพื่อขายที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประจำปี (รง.๑)

pdf 3.png


    1.2.2 รายงานการนำเข้าเพื่อขายวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประจำปี (รง.๕)

pdf 3.png

2

clip คำแนะนำในการจัดทำรายงานการผลิต / นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านระบบ E-submission

Click