ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

1

การยื่นรายงานการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านระบบ e-submission1.1 การเปิดสิทธิ์เพื่อใช้งานระบบ และการมอบอำนาจ

pdf 3.png


1.2 คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การรายงานการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร [การรายงานการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รง.3 และ รง.6)    1.2.1 คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การรายงานการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร [การรายงานการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รง.3 และ รง.6) สำหรับผู้ประกอบการ Update

pdf 3.png


    1.2.2 คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การรายงานการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร [การรายงานการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รง.3 และ รง.6) สำหรับผู้ประกอบการ [ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ]

pdf 3.png


    1.2.3 คู่มือการใช้งานระบบ e-submission การรายงานการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร [การรายงานการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รง.3 และ รง.6) สำหรับเจ้าหน้าที่2

clip คำแนะนำในการจัดทำรายงานการผลิต / นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านระบบ E-submission

Click