ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

1

จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.1 แบบตรวจสอบคำขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

doc 1.png

pdf 3.png


1.2 แบบคำขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฆสมพ.1)

doc 1.png

pdf 3.png


1.3 หนังสือให้ความยินยอม
1.3.1 กรณีเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผู้ผลิตรายเดียวกัน จัดทำ 1 แบบ
- แบบที่ 1 สำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผู้ผลิตรายเดียวกัน

doc 1.png

pdf 3.png


1.3.2 กรณีเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผู้ผลิตไม่ใช่รายเดียวกัน จัดทำ 2 แบบ
- แบบที่ 2 สำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

doc 1.png

pdf 3.png


- แบบที่ 3 สำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

doc 1.png

pdf 3.png