ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

1

การยื่นคำขอผ่านระบบ E-Submission1.1 การขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร Update

pdf 3.png


1.2 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png


1.3 การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png


1.4 การแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ และการเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

pdf 3.png

2

การยื่นคำขอโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านระบบ E-Submission

Click