ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม Word

แบบฟอร์ม PDF

1

จัดเตรียมหนังสือเปิดสิทธิ์และมอบอำนาจงานโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.1 หนังสือเปิดสิทธิ์และมอบอำนาจเข้าใช้ระบบ E-Submission (นิติบุคคล)


pdf 3.png


1.2 หนังสือเปิดสิทธิ์และมอบอำนาจเข้าใช้ระบบ E-Submission (บุคคลธรรมดา)


pdf 3.png