การขออนุญาตสถานที่ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

QR Code

1

เอกสารสำหรับการขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ขอใหม่)
1.1 การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ขอใหม่)
1.1.1 เตรียมเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร (Check List) แบบตรวจเอกสาร การขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

5.1.1.png


1.1.2 คำขอรับใบอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ สมพ. 1)

pdf 3.png

5.1.2.png


1.1.3 คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ สมพ. 4)

pdf 3.png

5.1.3.png


1.1.4 สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ( 3 ชุด )

pdf 3.png

5.1.4.png


1.1.5 แผนที่ แผนผัง และแบบรูปภาพ ของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ขอใหม่)/ย้ายสถานที่ผลิต/เพิ่มหมวดที่ผลิต

pdf 3.png

5.1.5.png


1.1.6 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

pdf 3.png

5.1.6.png


1.1.7 หนังสือมอบอำนาจ

pdf 3.png

5.1.7.png


1.1.8 แบบบันทึกการตรวจสถานที่ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
1.1.8.1 แบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

5.1.8.1.png