การขออนุญาตสถานที่


ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

QR Code

1

การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

1.1 เตรียมเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร (Check List)

แบบตรวจเอกสาร การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

8.1.png


1.2 คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ สมพ. 5)

pdf 3.png

8.2.png