การขออนุญาตสถานที่ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

QR Code

1

การแก้ไขรายการในใบอนุญาตฯ
1.1 เตรียมเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร (Check List)

แบบตรวจเอกสาร การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

6.1.png


1.2 คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตฯ (แบบ สมพ. 3)

pdf 3.png

6.2.png


1.3 แบบฟอร์ม แบบรูปภาพ ของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่จะย้ายสถานที่ผลิต/เพิ่มหมวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิต

pdf 3.png

6.3.png