การขออนุญาตสถานที่ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

QR Code

1

แบบตรวจเอกสาร การขออนุญาต (Check List)
1.1 แบบตรวจเอกสาร การขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

3.1.png


1.2 แบบตรวจเอกสาร การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

3.2.png


1.3 แบบตรวจเอกสาร การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

3.3.png


1.4 แบบตรวจเอกสาร การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

3.4.png


1.5 แบบตรวจเอกสาร การโอนกิจการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

3.5.png


1.6 แบบตรวจเอกสาร การขอหนังสือรับรอง ใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

3.6.png