การขออนุญาตสถานที่ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

QR Code

1

การขอใบแทนใบอนุญาต
1.1 เตรียมเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร (Check List)

แบบตรวจเอกสาร การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

7.1.png


1.2 คำขอใบแทนใบอนุญาต (แบบ สมพ. 6)

pdf 3.png

7.2.png