การขออนุญาตสถานที่ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

QR Code

1

การขอโอนใบอนุญาต

1.1 เตรียมเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร (Check List)

แบบตรวจเอกสาร การขอโอนใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

9.1.png


1.2 คำขอโอนใบอนุญาต (แบบ สมพ. 7)

pdf 3.png

9.2.png


1.3 คำขอรับใบอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ สมพ. 1)

pdf 3.png

9.3.png


1.4 คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ สมพ. 4)

pdf 3.png

9.4.png