การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

แบบฟอร์ม Word

1

หนังสือแจ้งขอยกเลิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.1 หนังสือแจ้งขอยกเลิกคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

doc 1.png


1.2 หนังสือแจ้งขอยกเลิกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

doc 1.png