การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF


ผู้ยื่นคำขอที่เป็น ผู้รับอนุญาตผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร


1

หนังสือมอบอำนาจ ของผู้รับอนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้า

pdf 3.png


ผู้ยื่นคำขอที่เป็น ผู้ใด = ผู้ยื่นคำขอ (ที่ว่าจ้างผู้อื่นผลิต/นำเข้า)


2

CHECKLIST แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ใด

pdf 3.png

3

แบบหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล ของผู้ใด (เฉพาะกรณีผู้ใด เป็นนิติบุคคล)

pdf 3.png

4

หนังสือมอบอำนาจ (ของผู้ใด)

pdf 3.png