การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

แบบฟอร์ม Word

1

แบบ ก.1 และ ก.2 : แบบตรวจฯ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม

pdf 3.png

doc 1.png

2

แบบ ข.1 : แบบตรวจฯ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต

pdf 3.png

doc 1.png

3

แบบ ข.2 : แบบตรวจฯ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร ที่ยอมรับทั่วไป

pdf 3.png

doc 1.png

4

แบบ ข.3 : แบบตรวจฯ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร ที่วิจัยพัฒนา

pdf 3.png

doc 1.png

5

แบบ ข.4 : แบบตรวจฯ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพรใหม่ (ข4)

pdf 3.png

doc 1.png

6

แบบ ข.2 เสี่ยงสูง : แบบตรวจฯ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพรที่ยอมรับทั่วไป “ที่มีความเสี่ยงสูง”

pdf 3.png

doc 1.png

7

แบบ ข.3 เสี่ยงสูง : แบบตรวจฯ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนา “ที่มีความเสี่ยงสูง”

pdf 3.png

doc 1.png

8

แบบ ข.4 เสี่ยงสูง : แบบตรวจฯ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพรใหม่ “ที่มีความเสี่ยงสูง”

pdf 3.png

doc 1.png

9

แบบ ค.1 : แบบตรวจ ฯ คำขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม

pdf 3.png

doc 1.png

10

แบบ ค.2 : แบบตรวจ ฯ คำขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่พัฒนาไปจากองค์ความรู้ดั้งเดิม

pdf 3.png

doc 1.png

11

แบบ ค.3 : แบบตรวจ ฯ คำขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่อ้างอิงความรู้วิทยาศาสตร์

pdf 3.png

doc 1.png

12

แบบ ค.4 : แบบตรวจ ฯ คำขึ้นทะเบียนตำรับ เวชสำอางสมุนไพร

pdf 3.png

doc 1.png

13

แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารสำหรับทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรณีขอเปลี่ยนใบสำคัญฯ

pdf 3.png

doc 1.png