การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

1

แนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

2

แนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตยาพัฒนาจากสมุนไพร ชนิดใช้ภายนอก กรณีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่ความเสี่ยงสูง

pdf 3.png

3

คำแนะนำการจัดทำฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

pdf 3.png

4

คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

5

แนวทางการเตรียมเอกสาร คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากผลิตภัณฑ์

pdf 3.png

6

คำแนะนำการจัดทำเอกสารข้อกำหนดเฉพาะ และหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภทยาแผนไทย

>>>Click<<<

7

บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร

pdf 3.png