การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

แบบฟอร์ม Word

1

หนังสือคำรับรองสำหรับผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับใบรับแจ้งรายละเอียด และใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับการดำเนินการติดตามความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

doc 1.png

2

แบบหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกระบวนการยื่นคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ 2562

pdf 3.png


3

แบบคำรับรองแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

pdf 3.png


4

แบบคำรับรองเงื่อนไขการเรียกเก็บยาคืน สำหรับผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือสั่ง ฯ (ใช้แบบฟอร์มนี้ ไปพลางจนกว่าจะมีแบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ยกเลิก

pdf 3.png