การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ลำดับ

เรื่อง

แบบฟอร์ม PDF

แบบฟอร์ม Word

1

แบบ ทบ.1 คำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

doc 1.png

2

แบบ ทบ.3 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

doc 1.png

3

แบบ บท. คำขอใบแทนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

pdf 3.png

doc 1.png

4

แบบ ตย.1 การแจ้งการผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อการขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด และจดแจ้ง

pdf 3.png

doc 1.png